นโยบาย

1.ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้
2.ประสานให้เกิดความร่วมมือ

เป้าหมาย

 รพ.มีการประเมินตนเองและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยและคุณภาพชีวิตของประชาชน

กระบวนการทำงาน

1.กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ
2.เก็บรวบรวม เผยแพร่ เอกสารพัฒนาคุณภาพ
3.แผนปฏิบัติการ(Action Plan)

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

Competency ของทีมพัฒนาคุณภาพ และหน่วยงาน
1.ทีมคร่อมสามารถประเมินตนเอง(รู้ปัญหา) บอกเป้าหมาย ปรับปรุงระบบงาน และบอกผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้
2.หน่วยงานสามารถทบทวน ประเมินตนเอง (รู้ปัญหา/ความเสี่ยง) บอกเป้าหมาย ปรับปรุงบริการและบอกผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้